Prázdny košík
 x 

Prihlásiť

Login to your account

Username *
Password *

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany OUTDOOR TOUR s.r.o. ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
(ďalej len „Nariadenie“):

1. Prevádzkovateľom je spoločnosť OUTDOOR TOUR s.r.o., so sídlom Rybárska 1121/21, 0385 53 Turany, IČO: 51 289 326, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69151/L
(ďalej aj ako „OUTDOOR TOUR“ alebo „prevádzkovateľ“).

  2. Účel spracúvania:

Uzatváranie, evidencia a správa zmlúv o obstaraní zájazdov, poistných zmlúv, nákup leteniek a rezervácia ubytovania vrátane starostlivosti o klienta (napr. služba elektronickej korešpondencie a klientska zóna) a manažérskych analýz.

Právny základ: zákonná povinnosť prevádzkovateľa a plnenie zmluvy.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • • Vlastná obchodná sieť sprostredkovateľov
 • • Externá sieť sprostredkovateľov (cestovné agentúry, cestovné kancelárie,...)
 • • Generali Poisťovňa, a. s., vrátane odštepných závodov
 • • Student agency, s.r.o.
 • • OEAV.CZ, s.r.o.
 • • FIO banka, a.s.
 • • Poisťovne
 • • Letecké spoločnosti a ich sprostredkovatelia
 • • Ubytovacie zariadenia a ich sprostredkovatelia
 • • Advokátske kancelárie
 • • Sociálna poisťovňa
 • • Zdravotné poisťovne
 • • Banky
 • • Miestne samosprávy
 • • Súdni exekútori
 • • Orgány činné v trestnom konaní
 • • Súdy

Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretích krajín.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú počas trvania zmluvného vzťahu a po zániku zmluvného vzťahu do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvného vzťahu, najmenej však päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou a súčasne aj zmluvnou požiadavkou.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je zo strany prevádzkovateľa potrebné na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je neschopnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe plnenia dohodnuté v zmluve.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je dotknutá osoba.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby:
- Meno, Priezvisko, Titul, Rodné číslo, Dátum narodenia
- Podpis, Štátna príslušnosť
- Trvalé bydlisko, Prechodné bydlisko, Kontaktná adresa
- Telefón, E-mail
- Číslo OP, Číslo pasu, Bankový účet
- Pohlavie

3. Účel spracúvania: Vybavovanie sťažností.

Právny základ: zákonná povinnosť prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • • Vlastná obchodná sieť sprostredkovateľov
 • • Externá sieť sprostredkovateľov (cestovné agentúry, cestovné kancelárie,...)
 • • Generali Poisťovňa, a. s., vrátane odštepných závodov
 • • Student agency, s.r.o.
 • • OEAV.CZ, s.r.o.
 • • FIO banka, a.s.
 • • Poisťovne
 • • Letecké spoločnosti a ich sprostredkovatelia
 • • Ubytovacie zariadenia a ich sprostredkovatelia

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú počas trvania zmluvného vzťahu a po zániku zmluvného vzťahu do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvného vzťahu, najmenej však päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je:
- Dotknutá osoba
- Verejne dostupné údaje

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby:
- Meno, Priezvisko, Titul, Rodné číslo, Dátum narodenia
- Podpis, Štátna príslušnosť
- Trvalé bydlisko, Prechodné bydlisko, Kontaktná adresa
- Telefón, E-mail
- Číslo OP, Číslo pasu, Bankový účet
- Pohlavie
- Ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania sťažnosti.

4. Účel spracúvania: Aktívne súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok.

Právny základ: zákonná povinnosť prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • • Advokáti
 • • Znalci
 • • Poisťovne
 • • Súdy
 • • Orgány činné v trestnom konaní
 • • Súdni exekútori
 • • Správca v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretích krajín.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú počas trvania zmluvného vzťahu a po zániku zmluvného vzťahu do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvného vzťahu, najmenej však päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je:
- Dotknutá osoba
- Verejne dostupné registre (napr. obchodný register, živnostenský register a iné, NBS)
- Orgány činné v trestnom konaní


Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby:
- Meno, Priezvisko, Titul, Rodné číslo, Dátum narodenia
- Podpis, Štátna príslušnosť
- Trvalé bydlisko, Prechodné bydlisko, Kontaktná adresa
- Telefón, E-mail
- Číslo OP, Číslo pasu, Bankový účet
- Pohlavie
- Ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu súdneho sporu alebo právneho úkonu

5. Účel spracúvania: Pasívne súdne spory.

Právny základ: zákonná povinnosť prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • • Advokáti
 • • Súdy
 • • Orgány činné v trestnom konaní
 • • Exekútori
 • • Súdni znalci

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú počas trvania zmluvného vzťahu a po zániku zmluvného vzťahu do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvného vzťahu, najmenej však päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je:
- Dotknutá osoba
- Verejne dostupné registre (napr. obchodný register, živnostenský register a iné, NBS)
- Orgány činné v trestnom konaní.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby:
- Meno, Priezvisko, Titul, Rodné číslo, Dátum narodenia
- Podpis, Štátna príslušnosť
- Trvalé bydlisko, Prechodné bydlisko, Kontaktná adresa
- Telefón, E-mail
- Číslo OP, Číslo pasu, Bankový účet
- Pohlavie
- Ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu súdneho sporu alebo právneho úkonu

6. Účel spracúvania: Spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov.

Právny základ: zákonná povinnosť prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • • KCH accounting, s.r.o
 • • Externý finančný audit
 • • Daňový úrad
 • • Sociálna poisťovňa
 • • Zdravotné poisťovne

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny.

Doba uchovávania osobných údajov dotknutej osoby je:

 • • Účtovná závierka, výkazy vybraných údajov z účtovných závierok a výročná správa - 10 rokov.
 • • Účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh - 5 rokov.
 • • Účtovné záznamy, ktoré sú nositeľmi informácie týkajúcej sa spôsobu vedenia účtovníctva a ktorými účtovná jednotka dokladuje formu vedenia účtovníctva - 5 rokov.
 • • Ostatné účtovné záznamy - 3/5 rokov.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je dotknutá osoba.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby:
- Meno, Priezvisko, Titul, Rodné číslo, Dátum narodenia)
- IČO, DIČ, IČ DPH)
- Trvalé bydlisko, Prechodné bydlisko, Kontaktná adresa
- Telefón, E-mail,
- Číslo OP, Číslo pasu, Bankový účet
- Podpis, Štátna príslušnosť
- Pohlavie

7. Účel spracúvania: Ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu.

Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Oprávneným záujmom, ktorý sleduje prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov je komplexná ochrana, zvýšenie komfortu klienta a ponuka produktov a služieb.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • • Tlačiarne
 • • Vlastná obchodná sieť sprostredkovateľov

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb počas trvania zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti všetkých zmluvných vzťahov s prevádzkovateľom. V prípade poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi a nevzniknutia žiadneho zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom (napr. v prípade vypracovania návrhu zmluvy alebo účasti v súťaži), platí oprávnený záujem po dobu 3 rokov od jeho udelenia.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je oprávnenou požiadavkou prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je dotknutá osoba.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby:)
- Meno, Priezvisko, Titul
- Kontaktná adresa
- Telefón, e-mail

8. Účel spracúvania: Správa registratúry.

Právny základ: zákonná povinnosť prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
 • • Externý finančný audit

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú počas trvania zmluvného vzťahu a po zániku zmluvného vzťahu do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvného vzťahu, najmenej však päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je zdroj v rámci ostatných účelov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov.

9. Zákonné povinnosti prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov klientov vyplývajú najmä z nasledovných právnych predpisov:

- Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- Zákon č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov,

- Zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,

- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,

- Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok,

- Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok,

- Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,

- Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,

- Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 18/2018 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

10. Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa sú: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a OUTDOOR TOUR s.r.o., so sídlom Rybárska 1121/21, 0385 53 Turany.

11. Dotknutá osoba má nasledujúce práva:

a) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,
b) právo na opravu,
c) právo na vymazanie,
d) právo na obmedzenie spracúvania,
e) právo namietať proti spracúvaniu,
f) právo na prenosnosť svojich osobných údajov,
g) právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
h) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči OUTDOOR TOUR si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade uplatnenia práva na prístup k osobných údajom alebo práva na prenosnosť osobných údajov musí byť podpis dotknutej osoby na písomnej žiadosti úradne overený.

Ak má OUTDOOR TOUR oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou dotknutej osoby, môže požiadať dotknutú osobu o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jej totožnosti, napr. doloženie žiadosti s úradne overeným podpisom dotknutej osoby.

Nájdete nás na Facebooku

Alpenverein

 • Najlepšie, celosvetové poistenie na hory
 • 50% zľavy z ubytovania na horských chatách
 • Rýchle a jednoduché vybavenie
 • Výhodné rodinné členstvo = deti zadarmo
 • Zľavy na služby a tovar po celom svete
  Viac informácií

Požičovňa

 • Kvalitné a kontrolované vybavenie
 • 50% zľavy pre našich zákazníkov, bez zálohy
 • Ferratová výstroj (tlmič pádov, sedák, prilba)
 • Horolezecká výstroj (mačky, čakan, prilba)
 • Lavínová výbava (lav. prístroj, sonda, lopata)
  Viac informácií

Zájazdy na mieru

 • Pre firmy a skupiny priateľov
 • Zájazdy podľa priania zákazníkov
 • Katalógové zájazdy v iných termínoch
 • Zájazdy do celého sveta na mieru
 • Individuálny prístup a poradenstvo
  Viac informácií

Partneri

UIMLA
Adam Sport
Skialp shop
Climbing Technology
Fatra guide
×

Varovanie

Zlyhalo načítavanie XML súboru.
administrator/manifests/libraries/lib_mws.xml
failed to load external entity "administrator/manifests/libraries/lib_mws.xml"